Responsive image Responsive image

Responsive image Responsive image
Responsive image


Profil Peneliti


Peneliti

Ogi Setiawan, S.Hut., M.Sc

 

NIP                             : 19750225 199903 1 003

Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 25-02-1975

Alamat                       : Pagutan Regency, Pagutan barat kec mataram

Kepakaran                 : Konservasi Tanah dan Air

Email                          : o_setiawan@yahoo.com 

Publikasi                     : Google Scholer

Jabatan

Staff
Peneliti