Responsive image Responsive image

Responsive image Responsive image
Responsive image


Profil Peneliti


Peneliti

Dr. Ryke Nandini, S.Si., M.Si

NIP                             : 19770722 200112 2 002

Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 22-07-1979

Alamat                        : Pagutan Regency, Pagutan barat kec mataram

Kepakaran                  : Konservasi Tanah dan Air

Email                           : rykenand@yahoo.com

Publikasi                      : Google Scholer

 

Jabatan

Staff
Peneliti